ÜYELİK YÖNERGESİ

MADDE 1: Fon’un Amacı

Fonun amacı Fransa’da vefat eden üyelerinin cenazelerini ülkelerine nakletmek ve bu yönergenin öngördüğü masrafları karşılamaktır.

MADDE 2: Fon Üyeliğine Başvuru Şartları

 1. Türk asıllı (Türk vatandaşı, çifte vatandaş, Fransız vatandaşı vb.)  olmak veya bu özellikleri taşıyan birisi ile evli olmak,
 2. Fransa’da ikamet etmek ve daimi oturum kartına sahip olmak; turist, iltica eden ve geçici oturumlular üye olamazlar.
 3. Aile reisinin oturum kartının fotokopisini Bu fotokopi aile reisinin eşi, çocukları, gelinleri ve torunları için de yeterlidir. Ancak, anne, baba, kardeş ve damat gibi diğer yakınlarının oturum kartlarının fotokopileri de eklenir.
 4. Giriş ücreti miktarınca DİTİB’e bağışta bulunmak. Kaydolurken bir defaya mahsus ödenen ve yaşa göre değişen giriş ücreti şöyledir: Yaşı 0-19 arası olanlar için 30 , 20-29 arası 50 , 30-39 arası 75 , 40-49 arası 100 , 50-59 arası 200 , 60-69 arası 500 €, ve 70 üzeri olanlar için 1000 . Yaş hesaplamasında sadece yıl esas alınır; doğum tarihindeki ay ve gün göz önüne alınmaz.
 5. Aile reisinin ikametgahına en yakın DİTİB derneklerinden her hangi birine üye olan fertlerin, ilk kayıt esnasında cenaze fonu giriş ücretlerinde %25 oranında indirim uygulanır. Aile reisinin DİTİB derneğine olan üyeliği ispatlanmalıdır. Daha sonra aile reisinin üzerine yapacağı ilave kayıtlar için indirim uygulanmaz.
 6. Kayıt Formu, oturum kartı fotokopisi ve giriş ücreti DİTİB’e ulaşınca üzerinde aile reisinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve üye numarası bulunan üyelik kartı gönderilir. Diğer aile fertlerinin isimleri dosyada bulunur ancak karta yazılmaz.

MADDE 3: Fon’dan Yararlanma Tarihi

 1. Fondan yararlanma hakkı kayıt tarihinden 2 ay sonra başlar. Bir dosyaya sonradan eklenenler için de süre aynıdır. Ancak, kaza ile vefat halinde bekleme süresi 48 saat
 2. Bekleme süresi dolmadan vefat edenler Fon’dan yararlanamaz ve giriş ücretleri iade edilmez.
 3. Yeni doğan bebek, anne veya babasının üyeliği geçerliyse, doğum tarihinden itibaren ilk 6 ay Fon’un doğal üyesidir, 6 ay içerisinde dosyaya eklenirse, bekleme süresi uygulanmaz ve aynı gün fondan yararlanma hakkı kazanır.. Annesi veya babası üyemiz olan ana karnında ölen çocuk da Fondan yararlanır.

MADDE 4: Cenaze Yakınlarının Yapacağı İşler

Cenaze nakil işlemler sadece DİTİB’in görevlendirdiği firma tarafından yapılır. Cenaze yakınları DİTİB’in bilgisi dışında her hangi bir firmayı görevlendirirse maddi ve manevi bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; öncelikle DİTİB’e haber verilmeli ve resmi işlemler için şu belgeler hazırlanmalıdır: Vefat edenin pasaportu, oturum kartı, nüfus cüzdanı, uluslararası evlilik cüzdanı ve ölüm raporu.

MADDE 5: Vefat Halinde Fon’un Yapacağı İşler

 1. Konsolosluklar ve Fransız makamları nezdinde cenaze nakil işlemlerini tamamlamak,
 2. Cenazeyi uluslararası standart bir tabuta yerleştirilerek, hava yoluyla defnedileceği yere en yakın havalimanına nakletmek; Türkiye’ye nakledilenlerin Türkiye Diyanet Vakfı’nın ambulans veya cenaze arabalarıyla defnedileceği yere kadar taşımak,
 3. Cenazenin defnedileceği ülkeye gidecek veya oradan gelecek cenaze yakınlarından iki kişinin gidiş-dönüş veya geliş-gidiş (ekonomi klas) bilet ücretini karşılamak (bebek için de refakatçi bilet ücreti karşılanır),
 4. Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

MADDE 6: Cenaze Fransa’da Defnedilirse Yapılacak İşler

Üyelerimiz yakınlarını Fransa’da defnetmek isterlerse, bunu kendi imkânlarıyla defnederler. Ancak, ölüm raporu ve harcama belgeleri bir dilekçeyle Fon’a ulaştırılırsa, cenaze yakınına ana karnında ölen çocuk için 500€, 3 aylığını doldurmamış bebekler için 750€ , daha büyük için 1500 ödeme yapılır.

MADDE 7: Ödeme Yükümlülüğü

 1. Bir takvim yılında Cenaze Fonunun yaptığı masraflar üye sayısına bölünerek bir kişilik masraf payı bulunur. Bu rakam ailedeki kişi sayısıyla çarpılarak ailenin ödeyeceği yıllık masraf payı bulunur ve takip eden yılın başlarında aile reisine yazılı olarak bildirilir.
 2. Bekleme süresini tamamlayıp Fon’dan yararlanma hakkını yılın sonlarına doğru kazanan üyelerimiz de o yıla ait masraf payını ödemekle yükümlüdür.
 3. Aile reisi yıllık masraf payını belirtilen tarihe kadar ödemekle yükümlüdür. Hangi sebeple olursa olsun belirtilen tarihe kadar yıllık masraf payını ödemeyenlerin üyelikleri, her hangi bir uyarı yazısına gerek olmaksızın askıya alınır ve Fon’dan hiçbir şekilde yararlanamazlar.
 4. Üyeliği askıya alınanlara yıllık masraf paylarını ödemeleri için bir uyarı yazısı gönderilir. Verilen tarihe kadar borçlarını %100 fazlasıyla (iki katı) ödemeleri halinde ödeme tarihinden itibaren üyelikleri yeniden geçerli hale getirilir. Ödemezlerse üyelikleri tamamen silinir. Üyelikleri silinenler birikmiş borçlarını bir yıl içerisinde ödemeleri halinde %50 iskonto uygulanır ve ödeme tarihinden itibaren üyelikleri yeniden geçerli olur.

MADDE 8: Üyelerimiz Fransa Dışında Vefat Ederlerse

 1. Türkiye’de vefat eden üyemizin cenazesini yakınları kendi imkânlarıyla defnederler. Ölüm raporu bir dilekçeyle Fon’a ulaştırılırsa aynı dosyada kayıtlı olan bir yakınına 500 € yardım yapılır.
 2. Fransa ve Türkiye dışında vefat eden üyemizin cenazesini yakınları kendi imkânlarıyla naklederler. Ölüm raporu ve cenaze nakli için yapılan harcamaların faturaları Fon’a ulaştırılırsa bunların bedeli (en fazla 3000 €) cenazenin bir yakınına ödenir.

MADDE 9: Cenaze Fonundan Ayrılma

 1. Üyeler dilekçe yazarak Fon’dan ayrılabilirler.
 2. Üyelik için gereken şartlardan birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar, DİTİB için zararlı faaliyette bulunanlar, belgelerde tahrifat yapanlar ve yıllık masraf paylarını uyarı yazısına rağmen ödemeyenler fon üyeliğinden çıkarılırlar.
 3. Üyelikten kendi isteğiyle çıkan ya da DİTİB tarafından çıkarılanlar fondan yararlanma hakkını kaybederler. Önceden ödedikleri giriş ücreti ve masraf payı iade edilmez.
 4. DİTİB üyelik başvurularını kabul edip etmemeye veya bir üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu konuda bilgi verme zorunda değildir.
 5. Yıllık masraf paylarını ödemedikleri için üyelikten çıkarılanlar, beş yıl içinde tekrar üye olmak istediklerinde, kendilerinden hem borçlu olduğu masraf payları, hem de o günkü giriş ücreti alınır.

MADDE 10: Bilgi Verme Yükümlülüğü

Üyeler; adres, telefon ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri gecikmeden bildirmekle yükümlüdürler. Haber verilmemesinden kaynaklanacak aksaklıklardan üyeler sorumludurlar.

MADDE 11: Yürütme Yetkisi

 1. Bu yö­nerge 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fransa DİTİB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İleride görülecek lüzum üzerine yönergede değişiklik yapmaya ve bu yönergede belirtilmeyen diğer ayrıntılarda karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Kayıt Formunu imzalayan kişi bu yönergeyi aynen kabul etmiş sayılır. Cenaze işlemleri konusunda doğacak anlaşmazlıklar bu yönergeye göre çözülür.

Tüm üyelerimize hayırlı ve uzun ömürler dileriz.
DİTİB Yönetim Kurulu 2018